Aanbeveling 34 Algemenere aanbeveling socialezekerheidscoördinatie


Er zou onderzocht moeten worden of het mogelijk is om in de Verordening nr. 883/2004 een nieuwe preambule of algemene bepaling op te nemen. De zou kunnen luiden: ’Indien er voor een bepaalde groep personen als gevolg van het niet op elkaar afgestemd zijn van socialezekerheidsstelsels gedurende een bepaalde periode een significant lagere bescherming is dan voor de nationale burgers geldt in de laatste werkstaat én in de woonstaat terwijl coördinatieregels deze situatie niet kunnen oplossen, dan dienen de betrokken lidstaten een regeling te treffen om deze nadelen te ondervangen.’

 

Toelichting: de problematiek van de lagere bescherming speelt thans met name voor de in het buitenland wonende ondernemers die in Nederland activiteiten ontplooien.