Op deze en volgende pagina's zijn 39 aanbevelingen weergegeven. Voor de overzichtelijkheid is gekozen om voor iedere aanbeveling een aparte pagina op de website te maken.  Sommige aanbevelingen hebben een toelichting, andere spreken voor zich.

De aanbevelingen betreffen:

 1. informatievoorziening

 2. Grenseffectentoets

 3. Dubbele economische heffing

 4. Juiste statistische gegevens

 5.  Voorkoming dubbele belasting en vrij verkeer van personen

 6. Derdelanders als grensarbeider te laten werken

 7. Inspanningsverplichtingen autoriteiten ten aanzien van woonplaats I

 8. Inspanningsverplichtingen autoriteiten ten aanzien van woonplaats II

 9. Samenloop belasting- en premieheffing

10. Multidisciplinaire aanpak

11. Gelijktijdige gelijke behandeling in werk- en woonstaat én compensatie

12. Verduidelijking exclusieve werking

13. Wijziging rechtskracht A1-verklaring

14. Informatieverplichting werkgever A1-verklaring

15. Internationaal beroepsgoederenvervoer

16. Telewerken

17. Hooglerarenbepaling in sommige Nederlandse belastingverdragen

18. Handhavingsrichtlijn gedetacheerden, loon gedetacheerde werknemers

19. Samenwerking (buitenlandse) bevoegde organen inzake afdracht

20. Substantiële werkzaamheden

21. Formele/materiële werkgever

22. Social dumping

23. Arbeidsrelatie en onderworpen wetgeving

24. KInderbijslag

25. Voorstel nieuw art. 13is, lid 4, Verordening nr. 883/2004

26. Onderzoek positie verdragsgerechtigde gezinsleden

27. Onderzoek naar fiscale heffingen bij financiering prestaties ziekte

28. Prestaties bij langdurige zorg

29. Statuut verdragsgerechtigde

30. Belastingverdrag Nederland-Duitsland 2012; kortdurende sociale uitkeringen

31. Arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht bij ziekte: samenloop loondoorbetalingsverplichting uit lidstaat A en ziektewetuitkering uit lidstaat B

32. Wederzijdse erkenning arbeidsongeschiktheid

33. Nederlandse en Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering

34. Algemenere aanbeveling socialezekerheidscoördinatie

35. Sociaal toerisme

36. Werkloosheidscoördinatie grenswerkers

37. Groenboek samenhang fiscale en sociale heffingen pensioenen

38. Codificering van jurisprudentie sociale zekerheid

39. Pan-Europese pensioenfondsen

 

Een belangrijk document is de reactie van Minister Koolmees op de aanbevelingen.