Aanbeveling 3 Dubbele economische heffing


De Europese Commissie dient in de ontwerprichtlijn voorkoming dubbele belasting naast het voorkomen van dubbele belasting eveneens aandacht te besteden aan de voorkoming van dubbele economische heffing. De voor- en nadelen van deze dubbele economische heffing voor zowel grenswerkers als voor lidstaten dienen te worden onderzocht.

Toelichting:  Economische dubbele heffing kan bijvoorbeeld optreden in het geval in de woonstaat de gezondheidszorg wordt gefinancierd uit de algemene middelen. Een oplossing zou kunnen zijn dat lidstaten die de sociale zekerheid financieren door belastingen moeten bepalen welk gedeelte van de sociale zekerheid is gefinancierd door de sociale zekerheid en welk gedeelte van de sociale zekerheid door belastingen en daarvoor een tegemoetkoming in de belastingen geven.

Zo heeft Denemarken in het verleden een verrekening gegeven. Dit is gebaseerd op een brief van Ministry Health Prevention d.d. 17 juni 2008.