Aanbeveling 28: Prestaties bij langdurige zorg


We bevelen aan om de lidstaat waar betrokkene woont - gezien het specifieke woonstaatkarakter van deze uitkeringen - exclusief bevoegd te maken voor de toekenning van uitkeringen bij langdurige zorg. Teneinde het overgangsrecht voor bestaande gevallen te realiseren zou in artikel 87 Verordening nr. 883/2004 opgenomen moeten worden: ’Indien een persoon woonachtig buiten de bevoegde lidstaat op 31 december 20xx aanspraak heeft op een uitkering bij langdurige zorg, wordt deze uitkering beschouwd als een verstrekking bij langdurige zorg’.2