Aanbeveling 20: Substantiële werkzaamheden


Artikel 13 Verordening nr. 883/2004 spreekt over ‘een substantieel deel van de werkzaamheden’. In de toepassingsverordening wordt gesproken over ‘een (…) substantieel deel van alle werkzaamheden in loondienst of anders dan in loondienst’ (25%). Ook in de Praktische gids1 wordt bij de diverse onderdelen de omschrijving ‘een kwantitatief substantieel gedeelte van alle werkzaamheden’ gebruikt. Ter zake van de vraag of een betrokkene substantieel arbeid verricht in de lidstaat van de woonplaats, moet ook acht worden geslagen op tijdvakken van arbeid die buiten de Unie worden verricht voor zover uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat op deze tijdvakken Verordening nr. 883/2004 van toepassing is. Werkzaamheden verricht buiten de EU voor een buiten de EU gevestigde werkgever worden dan buiten beschouwing gelaten.